ChopChop Baby嬰幼用品及玩具購物展2022 隆重展開

活動詳情

ChopChop Baby – 開倉及嬰幼用品展2020及兒童圖書展

ChopChop Baby – 開倉及嬰幼用品展2020及兒童圖書展

24/6/2020 – 1/7/2020
11:30am – 7:30pm
九龍荔枝角長裕街18號栢裕工業中心2/F

今次參與品牌接近100個,面積更大,大量玩具、嬰幼兒用品、食品、圖書等等⋯低於成本價發售!貨品優惠更多!
ChopChopBaby Outlet Sale2020

  • 場內人士必須配帶口罩
  • 只收現金及PAYME,毫子及一千元紙幣恕不接受
  • 自備購物袋